مصاحبه با عبدالله شهبازی در مورد آلکسندر دوگین و روسیه و جنگ سوریه


My interview in Persian (29 March 2017) with Iranian scholar Abdollah Shahbazi (https://en.wikipedia.org/wiki/Abdollah_Shahbazi) about Aleksandr Dugin, Russia and the Syrian war.

Popular Posts