گفتگوی با عبدالله شهبازي درباره ترامپ و ایران در اولین روزهای ریاست جمهوری او

My interview (in Persian) with Iranian scholar and historian Abdollah Shahbazi (https://en.wikipedia.org/wiki/Abdollah_Shahbazi) on 2 February 2017 about Russia, the early days of the Trump presidency and Trump's belligerent rhetoric against Iran.

Popular Posts