142 - به جرم ترانزيت از اسرائيل شوقي بهائيان را طرد و بر همسرشان حرام اعلام کرد


Popular Posts